Rrethanori i mënyrës (pjesa e dytë)

Rrethanori i mënyrës (pjesa e dytë)

Rrethanori i mënyrës që tregon cilësinë e veprimit. bën pune të ngjashme me përcaktorin, është, si të thuash, përcaktor i foljes dhe shprehet me ndajfolje e lokucione ndajfoljore, me emër të prirë nga parafjalë, si: me, pa. në etj.. me togfjalësh të zakonshëm e frazeologjik: Biseduam me të miqësisht dhe ai na u përgjigj thjesht. […]

Read More
 Rrethanori i mënyrës (pjesa e parë)

Rrethanori i mënyrës (pjesa e parë)

Rrethanori i mënyrës tregon cilësinë e veprimit, të gjendjes, shkallën e shfaqjes së tij a të tiparit ose mënyrën e kryerjes së veprimit a të shfaqjes së tiparit: Ai që punon mirë, flet mirë. Vullnetarët punonin me gjithë shpirt. Banonim së bashku. Rrethanori i mënyrës plotëson zakonisht një gjymtyrë të shprehur me folje, ndonjëherë edhe […]

Read More
 Përcaktori

Përcaktori

Përcaktor është ajo gjymtyrë e dytë e fjalisë që është në marrëdhënie përcaktore me gjymtyrën prej së cilës varet e që bashkohet me të me lidhje përshtatjeje, drejtimi a bashkimi. Përcaktori zë një vend të veçantë midis gjymtyrëve të dyta të fjalisë. Ai është rezultat i gjymtyrézimit të mëtejshëm të grupeve emërore që hyjnë në […]

Read More