Programimi Në Web – Objektet (Pjesa parë)

Programimi Në Web – Objektet (Pjesa parë)

Në JavaScript, një objekt është një struktur e dhënë e cila përmban edhe variablat edhe funksionet për të kapur objektet. Programimi i orientuar në objekte që përdoret në Javascript është shumë më i thjeshtë se ai në Java ose C++. JavaScript nuk bën dallim ndërmjet objekteve dhe instancave. Vecorit dhe metodat e objekteve do të […]

Read More
 Programimi Në Web – JavaScript (Pjesa e Dytë)

Programimi Në Web – JavaScript (Pjesa e Dytë)

Strukturat e kontrollit Si të gjitha gjuhët e programimit, JavaScript ka disa struktura kontrolli siç janë: If, Switch JavaScript ofron dy strukturat më të njohura të kontrollit If dhe Switch Struktura e kushtit If është si më poshtë. Kushti If mund të jetë i pasur me fjalën else mbas tij. Shembull i kushtit IF : […]

Read More
 Programimi Në Web – JavaScript Pjesa Parë

Programimi Në Web – JavaScript Pjesa Parë

HTML është një gjuhë shumë e pasur dhe për me tepër kur bashkohet me CSS, mund të ndërtohet cfardo dizajn faqe që mund të dëshirohet. Por HTML duke qenë një gjuhë markup, mund të përdoret vetëm për të përcaktuar pamjen e faqes dhe është e mjaftueshme në rastet kur nuk nevojiten animim ose ruajtje të […]

Read More