Optimizimi është një proces shumë i rëndësishëm për shumë disiplina nga ekonomia në inxhinieri, nga matematika në fizikë. Në këtë përmbajtje, ne kemi përpiluar konceptin e optimizmit dhe rëndësinë e tij në aplikimet inxhinierike.

Çfarë është Optimizimi?

Në përgjithësi, optimizim janë të gjitha proceset ose metodat që duhet të aplikohen për ta bërë një sistem më efikas me sa më pak kosto të jetë e mundur nën disa kufizime. Me pak fjalë, është procesi i zgjidhjes së një problemi në mënyrën më të përshtatshme ose optimizimi i një sistemi sa më shumë që të jetë e mundur.

Përcaktimi matematikor i optimizmit, i cili është gjithashtu një lëndë e matematikës, është të ekzaminoni ose zgjidhni një problem në mënyrë sistematike duke zgjedhur vlerat reale ose të plotë në një interval specifik dhe të përcaktuar dhe vendosjen e tyre në funksion për të minimizuar ose maksimizuar një funksion real.

Optimizimi quhet edhe arti i marrjes së vendimit të duhur. Për shembull, është një proces optimizimi për të optimizuar një makinë, për të siguruar që makina të funksionojë me koston më të ulët dhe efikasitetin më të lartë. Me pak fjalë, mund të themi procesi i minimizimit të kostos dhe maksimizimit të efikasitetit. Sigurisht, nuk duhet të vlerësohet vetëm si kosto dhe efikasitet. Përveç kostos minimale dhe efikasitetit maksimal, parametra të tillë si fitimi maksimal, gabimi minimal dhe modelimi optimal janë gjithashtu të rëndësishëm në aplikimet e optimizmit.

Fushat ku më së shumti aplikohet optimizimi janë si më poshtë.

Shkencë kompjuterike dhe matematikë

Aplikime industriale

Biologji

Fizikë

Mjekësi

Aplikime Inxhinierike

Aplikimet e projektimit

Probleme ekonomike

Analiza e kohës dhe kostos

Përmblodhi dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

About Author