Programimi Në Web – Objektet (Pjesa parë)

Programimi Në Web – Objektet (Pjesa parë)

Në JavaScript, një objekt është një struktur e dhënë e cila përmban edhe variablat edhe funksionet për të kapur objektet. Programimi i orientuar në objekte që përdoret në Javascript është shumë më i thjeshtë se ai në Java ose C++. JavaScript nuk bën dallim ndërmjet objekteve dhe instancave. Vecorit dhe metodat e objekteve do të […]

Read More
 Programimi Në Web – JavaScript (Pjesa e Dytë)

Programimi Në Web – JavaScript (Pjesa e Dytë)

Strukturat e kontrollit Si të gjitha gjuhët e programimit, JavaScript ka disa struktura kontrolli siç janë: If, Switch JavaScript ofron dy strukturat më të njohura të kontrollit If dhe Switch Struktura e kushtit If është si më poshtë. Kushti If mund të jetë i pasur me fjalën else mbas tij. Shembull i kushtit IF : […]

Read More
 Programimi Në Web – JavaScript Pjesa Parë

Programimi Në Web – JavaScript Pjesa Parë

HTML është një gjuhë shumë e pasur dhe për me tepër kur bashkohet me CSS, mund të ndërtohet cfardo dizajn faqe që mund të dëshirohet. Por HTML duke qenë një gjuhë markup, mund të përdoret vetëm për të përcaktuar pamjen e faqes dhe është e mjaftueshme në rastet kur nuk nevojiten animim ose ruajtje të […]

Read More
 Programimi Në Web – CSS Pjesa Dytë

Programimi Në Web – CSS Pjesa Dytë

SPAN dhe DIV Më parë, pamë se si të caktojmë stile të elementëve të HTML, por ne ndonjëherë duam të caktojmë stile në seksione të tekstit ose përmbajtje që nuk janë pjesë e një blloku HTML. Kjo realizohet me anë te tag-eve DIV dhe SPAN. Nëse duam të etiketojmë një pjesë të përmbajtjes në mënyrë […]

Read More
 Programimi në web – CSS pjesa parë

Programimi në web – CSS pjesa parë

Hyrje në CSS CSS qëndron për Cascading Style Sheets. Stilet përcaktojn si do të paraqiten elementet HTML. Kjo realizohet duke i bashkangjitur atribute prezantimi në çdo element HTML ose nënklasë të sajë. Për shembull nëse ne duam që të gjithë paragrafët të kenë një background me ngjyrë të kuqe dhe tekst me ngjyrë të verdhë, […]

Read More