• Llogaritja e pagës për një punëtor që punon numrin e përgjithshëm të orëve në muaj bëhet si më poshtë:
  Paga bruto – Kontributet – Përjashtimi personal = Baza për llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale (PIT)
  Baza për llogaritjen e TAP x 10% = Shuma e TAP
  Paga bruto – Kontributet – PIT = Paga neto
 • Për punonjësit që punojnë më pak orë në muaj sesa numri i përgjithshëm i orëve, llogaritja bëhet në orë, pra paga bruto dhe përjashtimi personal llogariten në përputhje me orët e kaluara në punë.
 • Kur llogaritni pagën më të ulët se baza më e ulët, shtesa e kontributit në bazën më të ulët bëhet si më poshtë:
  50% e pagës mesatare – Paga bruto = Bazë shtesë
  Baza e tarifës x Shkalla e kontributit = Shuma e kontributit shtesë në bazën më të ulët
 • Llogaritja e pagës me orët e realizuara të punës efektive dhe orët e pushimit të sëmurë për pagë që është më e ulët se baza më e ulët është si më poshtë:
  Paga bruto / numri total i orëve në muaj x Orë pune efektive = Paga bruto për orë efektive
  Paga bruto / numri total i orëve në muaj x orë pushim mjekësor = Paga bruto për pushim mjekësor

  Shtesa në bazën minimale do të llogaritet si më poshtë:
  50% e pagës mesatare / numri i përgjithshëm i orëve në muaj x orë pune efektive = Minimumi sipas orëve
  Minimumi sipas orëve – paga bruto për orë efektive = Baza për shtesë
  Baza e tarifës x Shkalla e kontributit = Shuma e kontributit shtesë në bazën më të ulët

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author