Cilat janë fazat e optimizmit?

Ndërsa zgjedh një sistem, ekzistojnë kufizime, ndryshore dhe mënyra të caktuara të aplikimit. Ka kufizime në optimizimin që duhet të bëhen për secilin sistem. Ekzistojnë edhe disa ndryshore për optimizimin e sistemit. Në përgjithësi, fazat e optimizimit janë si më poshtë:

Analiza e sistemit

Përcaktimi i kufizimeve

Përcaktimi i variablave

Vendosja e objektivit (përzgjedhja e funksionit të synuar)

Zgjedhja e metodës më të përshtatshme të optimizmit

Përmblodhi dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

About Author