Presioni për të menduar, në lidhje kriteret e reja për matjen e suksesit në operacionet e organizatës ka çuar në nevojën e asaj për të qenë në gjendje që të matë përpjekjet e suksesit apo të mossuksesit të të punësuarve. Matja e efektit për një kohë të gjatë ka qenë një fushatë e keqe tek personeli.

Presioni i parë ka ndodhur brenda trajnimit të mëtejshëm të punonjësve, i cili solli rastin që nga dëshira për të dokumentuar se investimet kanë’ pasur efektin e pritur. Në vazhdën e këtyre masave janë bërë përpjekje për të sqaruar pasojat financiare të rekrutimit dhe procedurave të përzgjedhjes, programeve të karrierës, të rrotullimit të personelit dhe si diçka shumë të veçantë çmimi i punësimit të një punëtori që është duhanpirës më tepër se një që nuk pi duhanin e kështu me radhë. Edhe pse janë bërë hulumtime të shumta dhe investime të mëdha të burimeve financiare në këtë fushë, rezultatet kanë qenë relativisht modeste.

Vetëm brenda zonave të zgjedhura, thjesht ka qenë e mundur të vihet çmimi në sjelljen e të punësuarve, por kontabiliteti i burimeve njerëzore shkakton shpenzime të mëdha, një fushë e tillë kërkimore që në fakt është në rritje. Në vitet e fundit, megjithatë, zhvillimi i formave alternative të llogarive vjetore ka qenë i mrekullueshëm.

Deklarata tradicionale financiare masin vetëm ‘qëndrueshmërinë’ e organizatës në terma financiarë, ndërsa format alternative përfshijnë llogaritë etike, llogaritë e njohurive, llogaritë e mjedisit, raportet sociale etj. Këto lloje të llogarive tregojnë asetet dhe mjetet brenda zonave në fjalë dhe pasojat e ndërveprimit të organizatës me mjedisin. Në të mirë apo keq kjo mund të zhvillohet në orët e konsumit, duke filluar nga informatat e deklaruara se sa mirë (ose keq) punon organizata në përputhje me kërkesat etike të mjedisit dhe kompetencës. Kjo fushë është ende në një fazë embrionale, por gjithçka duket të tregojnë se metodat për matjet jo financiare dhe aktivitetet do të zhvillohen në vitet e ardhshme.

Prandaj, në organizatat e ardhshme, ndoshta do të jenë përgjegjës për të dorëzuar pesë llogaritë vjetore, që është, përveç financiare edhe etike, duhet të jepen edhe llogaritë e mjedisit shoqëror dhe kompetencat. 

Burimi: Menaxhimi i burimeve njerëzore – Prof. Dr. Fetije Gjaku-Murturi

Përshtati dhe përmblodhi:

WWW.STUDENTET.MK

About Author