Sistemi softuerik i integruar është pjesë e një sistemi harduer/softuer që reagon ndaj ngjarjeve në ambientin e tij. Softueri është ‘i integruar’ në harduer. Sistemet e integruara normalisht janë sisteme në kohë reale.

Sistemi në kohë reale është sistem softuerik që duhet të reagojë ndaj ngjarjeve në kohë reale. Korrektësia e sistemit nuk varet vetëm nga rezultatet që i prodhon, por edhe nga koha kur janë prodhuar këto rezultate.

Sistemet në kohë reale zakonisht implementohen si grup i proceseve komunikuese që reagojnë ndaj stimuleve për të prodhuar përgjigje.

Modelet e gjendjes janë paraqitje e rëndësishme e projektimit për sistemet e integruara në kohë reale. Ato përdoren për të treguar se si reagon sistemi ndaj ambientit të tij ndërsa ngjarjet nxisin ndryshime të gjendjes në sistem.

Ka disa mostra standarde që mund të vëzhgohen në llojet e ndryshme të sistemeve të integruara. Këto e përfshijnë një mostër për monitorimin e ambientit të sistemit për ngjarje të pafavorshme, një mostër për kontroll të aktivizuesve dhe një mostër për procesim të shënimeve.

Projektuesit e sistemeve në kohë reale duhet të bëjnë analizë të koordinimit kohor, që udhëhiqet nga afatet për procesimin dhe përgjigjen ndaj stimuleve. Ata duhet të vendosin se sa shpesh duhet të ekzekutohet secili proces në sistem dhe për kohën e ekzekutimit të rastit më të keq për proceset.

Një sistem operativ në kohë reale është përgjegjës për menaxhimin e proceseve dhe resurseve. Ai gjithmonë e përfshin një planifikues të orarit, që është komponenta përgjegjëse për vendosjen se cili proces duhet të planifikohet për ekzekutim.

Burimi: Ian Sommerville, Inxhinierimi i softuerit

WWW.STUDENTËT.MK

About Author