Mirëqenia financiare është një nga treguesit më të mirë të potencialit të biznesit tuaj për rritje afatgjate. Një analizë e fundit e Analizave të Shëndetit Financiar nga Banka e Rezervës Federale të Çikagos tregon se pronarët e bizneseve që janë të njohur me financat e biznesit priren të kenë kompani me të ardhura dhe fitime më të larta, më shumë punonjës dhe, në përgjithësi, më shumë sukses.

Hapi i parë drejt përmirësimit të edukimit financiar është kryerja e një analize financiare të biznesit tuaj. Një analizë e duhur përbëhet nga pesë fusha kryesore, secila përmban grupin e vet të të dhënave dhe matjeve.

Të ardhurat

Të ardhurat janë ndoshta burimi kryesor i parave të gatshme për biznesin tuaj. Sasia, cilësia dhe koha e të ardhurave mund të përcaktojnë suksesin afatgjatë.

  • Rritja e të ardhurave (të ardhurat në këtë periudhë – të ardhurat në periudhën e fundit) ÷ të ardhurat në periudhën e fundit. Kur llogaritni rritjen e të ardhurave, mos përfshini të ardhurat që ndodhin një herë, gjë që mund të shtrembërojë analizën.
  • Përqendrimi i të ardhurave (të ardhurat e klientit – të ardhurat totale). Nëse një klient gjeneron një përqindje të lartë të të ardhurave tuaja, mund të përballeni me vështirësi financiare nëse ai klient ndalon së bleri. Asnjë klient i vetëm nuk duhet të përfaqësojë më shumë se 10 përqind të të ardhurave totale.
  • Të ardhura për punonjës (të ardhura ÷ numri mesatar i punonjësve). Ky raport mat produktivitetin e biznesit tuaj. Sa më i lartë të jetë raporti, aq më mirë. Shumë kompani shumë të suksesshme gjenerojnë mbi 1 milion dollarë të ardhura vjetore për punonjës.

Fitimi

Nëse nuk mund të prodhoni fitime cilësore vazhdimisht, biznesi juaj nuk mund të mbijetojë në afat të gjatë.

Marzhi bruto i fitimit (të ardhurat – kostoja e mallrave të shitura) – të ardhurat. Një marzh i shëndetshëm i fitimit bruto ju lejon të thithni goditjet ndaj të ardhurave ose kostos së mallrave të shitura pa humbur aftësinë për të paguar shpenzimet e vazhdueshme.

Marzhi i fitimit operativ (të ardhurat – kostoja e mallrave të shitura – shpenzimet operative) ÷ të ardhurat. Shpenzimet operative nuk përfshijnë interesat ose taksat. Kjo përcakton aftësinë e kompanisë suaj për të bërë një fitim pavarësisht se si financoni operacionet (borxhi ose kapitali). Sa më i lartë aq më mirë.

Marzhi neto i fitimit (Të ardhurat – Kostoja e mallrave të shitura – Shpenzimet operative – Të gjitha shpenzimet e tjera) ÷ Të hyrat. Kjo është ajo që mbetet për riinvestim në biznesin tuaj dhe për shpërndarje tek pronarët në formën e dividentëve.

Efikasiteti operacional

Efikasiteti operacional mat se sa mirë po përdorni burimet e kompanisë. Mungesa e efikasitetit operacional çon në fitime më të ulëta dhe rritje më të dobët.

Qarkullimi i llogarive të arkëtueshme (shitjet neto të kredisë – kërkesat mesatare). Kjo mat se sa efektivisht e menaxhoni kredinë që merrni nga klientët. Një numër më i lartë do të thotë që kompania juaj menaxhon mirë kredinë; një numër më i ulët është një shenjë paralajmëruese se duhet të përmirësoni mënyrën e mbledhjes së të dhënave nga konsumatorët.

Qarkullimi i inventarit (kostoja e mallrave të shitura – inventari mesatar). Kjo mat se sa me efikasitet e menaxhoni inventarin tuaj. Një numër më i lartë është një shenjë e mirë; një numër më i ulët do të thotë që ose nuk jeni duke shitur mirë ose jeni duke prodhuar shumë për nivelin aktual të shitjeve.

Efikasiteti i kapitalit dhe aftësia paguese

Efikasiteti i kapitalit dhe aftësia paguese janë me interes për kreditorët dhe investitorët.

Kthimi i kapitalit (të ardhurat neto – kapitali aksioner). Kjo përfaqëson një kthim për investitorët që prodhojnë nga biznesi juaj.

Borxh në kapitalin personal  (borxhi – kapital). Përkufizimet e borxhit dhe kapitalit mund të ndryshojnë, por në përgjithësi kjo tregon se sa mbështetje po përdorni për të punuar. Avantazhi nuk duhet të kalojë atë që është e arsyeshme për biznesin tuaj.

Likuiditeti

Analiza e likuiditetit i referohet aftësisë suaj për të gjeneruar para të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e parasë. Asnjë sasi e të ardhurave ose rritjes së fitimit nuk mund të kompensojë likuiditetin e dobët.

Raporti korrent (aktive korente – detyrimet korente). Kjo mat aftësinë tuaj për të paguar detyrimet afatshkurtra nga paratë dhe aktivet e tjera rrjedhëse. Një vlerë më e vogël se 1 do të thotë që kompania juaj nuk ka burime të mjaftueshme për ta bërë këtë. Një raport mbi 2 është më i miri.

Mbulimi i interesit (fitimet para interesit dhe taksave – interesi). Kjo mat aftësinë tuaj për të paguar interesin për paratë që gjeneroni. Një vlerë më e vogël se 1.5 është shkak për shqetësim midis huadhënësve.

Baza për krahasim

Pjesa e fundit e analizës financiare është krijimi i një baze të përshtatshme për krahasim, në mënyrë që të mund të përcaktoni nëse performanca është në përputhje me kriteret e duhura. Kjo funksionon për çdo artikull individualisht, si dhe për situatën tuaj të përgjithshme financiare.

Baza e parë është e kaluara e kompanisë suaj, për të përcaktuar nëse situata juaj financiare po përmirësohet apo po përkeqësohet. Në mënyrë tipike, performanca e tre viteve të fundit është e mjaftueshme, por nëse keni akses në të dhëna më të vjetra, duhet të përdorni të njëjtën gjë. Shikimi i situatës suaj financiare në të kaluarën dhe të tashmen ju ndihmon gjithashtu të dalloni tendencat. Nëse, për shembull, likuiditeti është vazhdimisht në rënie, ju mund të bëni ndryshime.

Baza e dytë janë konkurrentët tuaj të drejtpërdrejtë. Kjo mund të sigurojë një kontroll të rëndësishëm realiteti. Rritja e të ardhurave prej 10 përqind në vit mund të duket e mirë, por nëse konkurrentët po rriten me 25 përqind, kjo nxjerr në pah performancën e dobët.

Baza përfundimtare përbëhet nga marrëveshjet kontraktuale. Huadhënësit, investitorët dhe klientët kryesorë zakonisht kërkojnë standarde të caktuara të performancës financiare. Mbajtja e marrëdhënieve kryesore financiare dhe pikave të të dhënave brenda kufijve të paracaktuar mund t’i ndihmojë këto palë të treta të mbrojnë interesat e tyre.

Përmblodhi dhe përshtati:

www.studentet.mk

About Author