Universiteti “Kirili dhe Metodi” shpall konkurs për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në programet e studimit në Universitetin “St. Kiril dhe Metodi” në Shkup në vitin akademik 2022/2023

Universiteti ofron akses në të gjitha programet e tij të studimit në kushte të barabarta dhe përzgjedhjen e kandidatëve për regjistrim, bazuar në parimin e barazisë së të gjithë kandidatëve, pavarësisht nga raca, ngjyra e lëkurës, gjinia, gjinia, gjuha, feja, besimi politik apo besim tjetër, etnik, origjina kombëtare ose sociale, pasuria, lindja, statusi social, paaftësia, dhe mosha. Regjistrimi i studentëve në ciklin e parë të studimeve bëhet në bazë të konkursit publik të shpallur nga Universiteti pas pëlqimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Afati i parë për aplikimin e kandidatëve që renditen vetëm sipas suksesit në arsimin e mesëm është data 30 dhe 31 gusht, i dyti më 15 dhe 16 shtator dhe i treti më 28 shtator. Pas shpalljes së listave preliminare dhe përfundimtare, regjistrimi i kandidatëve do të bëhet në datat 12 dhe 13 shtator, 26 shtator dhe 30 shtator, përkatësisht sipas afatit të aplikimit.

Afati i parë për aplikim të kandidatëve të cilët renditen sipas suksesit të arsimit të mesëm dhe sipas testit të njohurive dhe aftësive është data 25 dhe 26 gusht, ndërsa testimi i njohurive është më 30 gusht. Afati i dytë për këta kandidatë është data 14 dhe 15 shtator dhe testimi i njohurive më 16 shtator. Afati i tretë është 28 shtatori. Pas shpalljes së listave preliminare dhe përfundimtare, regjistrimi i kandidatëve do të bëhet në datat 12 dhe 13 shtator, 26 shtator dhe 30 shtator, sipas afatit të aplikimit.

Këtu e keni linkun ku mund të lexoni konkursin e plotë, dhe të informoheni për drejtimin që ju intereson në mënyrë më të detajuar.

Burimi: ukim.edu.mk

STUDENTET.MK

About Author