Logjika Boolean: Përdorimi i numrave binarë për të kuptuar logjikën kompjuterike

Programet kompjuterike përdorin një sistem logjik shumë specifik për të kryer udhëzimet e tyre. Kjo është e njohur si logjikë Boolean, e formuluar nga matematikani anglez George Boole gjatë shekullit 19.

Boole zhvilloi një sistem të veprimeve aritmetike dhe logjike që shfrytëzojnë sistemin binar të numrave. Logjika Boolean merret vetëm me dy vlera të mundshme: e vërtetë ose e pavërtetë. E vërteta përfaqësohet me 1 dhe e pavërteta është e përfaqësuar me 0. Të gjitha veprimet logjike rezultojnë në vetëm njërën nga këto dy vlera binare.

Kompjuterët modernë e përdorin këtë formë të logjikës për të marrë vendime gjatë gjithë kohës. Këto vendime rezultojnë që kompjuterët tanë të marrin një kurs të veçantë veprimi në vend të një tjetri.

Marrja e vendimeve në kompjuter

Për të kuptuar se sa vendimtar është ky sistem për kompjuterët, duhet të dimë për vlerën e operatorëve logjikë, të cilët përdoren në shumicën e gjuhëve programore, të cilët janë: operatori DHE, OSE dhe NEGACIONI. Kushdo që ka njohuri të përciptë rreth programimit, e di që këto operacione janë thelbësore për programimin.

Por ndikimi i punës së Boole nuk mbaron këtu. Në fakt, shumë gjuhë programore kanë një lloj të dhënash me emrin boolean, i cili mund të ruajë vetëm “të vërtetë” ose “të pavërtetë” d.m.th. 1 ose 0.

Këto variabla boolean dhe operatorët logjikë janë përbërës themelorë të përdorur në zbatimin e deklaratave të kushtëzuara dhe deklaratave të kontrollit në gjuhët programore.

Ekzistojnë edhe shumë mënyra të tjera më kreative dhe më të sofistikuara, në të cilat mund të përdorim numrat binarë në gjuhët programore, por ne nuk do të futemi në shumë detaje rreth programimit, por do të eksplorojmë vetëm mënyrën më të thjeshtë të paraqitjes së numrave binarë në kompjuter.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author